Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wolontariat

REGULAMIN SZKOLNEGO UCZESTNICTWA W WOLONTARIACIE:
Postanowienia ogólne:

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz działa na zasadach wolontariatu.

3. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń LXII LO MS im. Gen. Broni W. Andersa chętny do udziału w wydarzeniach wolontariackich organizowanych przez szkołę (zespół ds. wolontariatu).

4. Udział w wydarzeniach jest zupełnie dobrowolny. Mimo to, uczeń w trakcie trwania akcji nie może opuścić swojego stanowiska bez wcześniejszego ustalenia i zgody koordynatora lub opiekuna.

5. Wolontariusze biorący udział w wydarzeniach organizowanych poza szkołą są zawsze dodatkowo ubezpieczeni przez organizatorów, służy do tego podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego umowa wolontariacka i oświadczenie.

6. Opiekę nad wolontariuszami uczestniczącymi w danych wydarzeniach sprawują koordynatorzy – nauczyciele, którzy nadzorują ich pracę i im pomagają.

7. Opieka nad wolontariuszami rozpoczyna się w momencie przystąpienia do zbiórki (sprawdzenie obecności) i kończy w momencie własnoręcznego podpisania przez ucznia listy uczestnictwa w danym wydarzeniu.

8. Opiekun wolontariatu ma prawo do wykluczenia ucznia/uczniów z uczestnictwa w kolejnych akcjach organizowanych przez szkołę z powodu niekulturalnego zachowania, braku dyscypliny lub braku zaangażowania uczestnika w dane wydarzenie. Wykluczenie, w zależności od zachowania ucznia, może być czasowe lub nieodwołalne.

9. Wolontariuszem może być każda osoba w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

10. Uczeń przed przystąpieniem do wybranego wydarzenia musi przynieść zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

11. Wolontariusz ma prawo do wpływania na działania Zespołu ds wolontariatu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów, do promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

12. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym zaznajomieniu się z treścią regulaminów wydarzeń, w których uczestniczy, uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów, aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem, wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi.

Zadania koordynatorów:

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów-wolontariuszy.

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia o charakterze wolontariackim.

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

4. Reprezentowanie wolontariuszy

5. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.

6. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań, wspomaganie i pomaganie uczniom-wolontariuszom.

7. Promocja idei wolontariatu w szkole.

8. Dziennik wydarzeń wolontariackich organizowanych przez Szkołę (wydarzenie, organizator, liczba uczniów, imię i nazwisko, liczba godzin, uwagi)

Cele i sposoby działania:

1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, w ten sposób praktyczne zapoznanie ich z ideą wolontariatu.

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego, a także czerpanie przyjemności z bezinteresownego działania.

4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach społecznych również na rzecz szkoły poprzez jej promocję podczas wydarzeń.

5. Łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy jej oczekującymi.

6. Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw wśród młodzieży szkolnej.

8. Promocja idei wolontariatu w szkole.

9. Rozwój uczniów pod względem społecznym – interakcje, kulturalnym – sposoby zachowań i altruistycznym – pomoc bezwarunkowa.

10. Organizacja spotkań podsumowujących raz do roku.

 Formy działania Koła Wolontariackiego w LXII LO:

⁻ zbiórki darów rzeczowych,

⁻ zbiórki pieniędzy do puszek,

⁻ udział w akcjach charytatywnych,

⁻ udział w wydarzeniach sportowo-kulturalnych,

⁻ organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych,

Nagradzanie wolontariuszy:

1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika.

2. Pochwała Dyrektora Szkoły.

3. Dyplom za działalność wolontariacką w danym roku szkolnym oraz pochwała na forum szkoły.

4. Wpis na świadectwo szkolne – po wypracowaniu minimum 10 godzin podczas wydarzeń wolontariackich; godziny te muszą być potwierdzone przez organizatorów lub koordynatorów zaświadczeniami/certyfikatami z liczbą wypracowanych godzin.

5. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się w ramach obchodów kończących rok szkolny.

6. Symboliczne nagradzanie wolontariuszy ma przede wszystkim motywować, podkreślać uznanie dla działalności wolontariusza oraz zachęcać do udziału w kolejnych wydarzeniach.

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów XLII LO uczestniczących w akcjach wolontariackich organizowanych przez Szkołę.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Zespołu ds. wolontariatu oraz lidera uczniów.

3. Wolontariusze obchodzą 5. grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

4. Samorząd Szkolny oraz Wolontariusze aktywnie wspierają swoje działania.