Regulamin szkolnego uczestnictwa w wolontariacie

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

REGULAMIN SZKOLNEGO UCZESTNICTWA W WOLONTARIACIE

  1. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz działa na zasadach wolontariatu.

3. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń ZSS Nr 72 chętny do udziału w wydarzeniach wolontariackich organizowanych przez szkołę (zespół ds. wolontariatu).

4. Udział w wydarzeniach jest zupełnie dobrowolny. Mimo tego uczeń w trakcie trwania akcji nie może opuścić swoje stanowisko bez wcześniejszego ustalenia i zgody koordynatora lub opiekuna.

5. Wolontariusze biorący udział w wydarzeniach organizowanych poza szkołą są zawsze dodatkowo ubezpieczeni przez organizatorów, służy do tego podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego umowa wolontariacka i oświadczenie.

6. Opiekę nad wolontariuszami uczestniczącymi w danych wydarzeniach sprawują koordynatorzy – nauczyciele, którzy nadzorują ich pracę i im pomagają.

7. Opieka nad wolontariuszami rozpoczyna się w momencie przystąpienia do zbiórki (sprawdzenie obecności) i kończy w momencie własnoręcznego podpisania przez ucznia listy uczestnictwa w danym wydarzeniu.

8. Opiekun wolontariatu ma prawo do wykluczenia ucznia/uczniów z uczestnictwa w kolejnych akcjach organizowanych przez szkołę z powodu niekulturalnego zachowania, braku dyscypliny lub braku zaangażowania uczestnika w dane wydarzenie. Wykluczenie w zależności od zachowania ucznia może być czasowe lub nieodwołalne.

1. Wolontariuszem może być każda osoba w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

2. Uczeń przed przystąpieniem do wybranego wydarzenia musi przynieść zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

3. Wolontariusz ma prawo do wpływania na działania Zespołu ds wolontariatu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów, do promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

4. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym zaznajomieniu się z treścią regulaminów wydarzeń, w których uczestniczy, uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów, aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem, wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi.

  1. Zadania koordynatorów.

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia o charakterze wolontarystycznym.

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

4. Reprezentowanie wolontariuszy

5. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.

6. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań, wspomaganie i pomaganie uczniom-wolontariuszom.

7. Promocja idei wolontariatu w szkole.

8. Dziennik wydarzeń wolontariackich organizowanych przez Szkołę (wydarzenie, organizator, liczba uczniów, imię i nazwisko, liczba godzin, uwagi)

  1. Cele i sposoby działania

1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, w ten sposób praktyczne zapoznanie ich z ideą wolontariatu.

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego a także czerpanie przyjemności z bezinteresownego działania.

4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach społecznych również na rzecz szkoły poprzez jej promocję podczas wydarzeń.

5. Łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy jej oczekującymi.

6. Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw wśród młodzieży szkolnej.

8. Promocja idei wolontariatu w szkole.

9. Rozwój uczniów pod względem społecznym – interakcje, kulturalnym – sposoby zachowań i altruistycznym – pomoc bezwarunkowa.

10. Organizacja spotkań podsumowujących raz do roku.

  1. Formy działania Wolontariackiego w ZSS Nr 72.

⁻ zbiórki darów rzeczowych,

⁻ zbiórki pieniędzy do puszek,

⁻ udział w akcjach charytatywnych,

⁻ udział w wydarzeniach sportowo – kulturalnych,

⁻ organizacja wydarzeń sportowo – kulturalnych,

  1. Nagradzanie wolontariuszy

1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika.

2. Pochwała Dyrektora Szkoły.

3. Dyplom za działalność wolontariacką w danym roku szkolnym oraz pochwała na forum szkoły.

4. Wpis na świadectwo szkolne – po wypracowaniu minimum 10 godzin podczas wydarzeń wolontariackich, godziny te muszą być potwierdzone przez organizatorów lub koordynatorów zaświadczeniami/certyfikatami z liczbą wypracowanych godzin.

5. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się w ramach obchodów kończących rok szkolny.

6. Symboliczne nagradzanie wolontariuszy ma przede wszystkim motywować, podkreślać uznanie dla działalności wolontariusza oraz zachęcać do udziału w kolejnych wydarzeniach.

  1. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów ZSS Nr 72 uczestniczących w akcjach wolontariackich organizowanych przez Szkołę.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Zespołu ds. wolontariatu oraz lidera uczniów.

3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

4. Samorząd Szkolny oraz Wolontariusze aktywnie wspierają swoje działania.

certyfikat

Sportowy Anders

c622ff1183b7fb00f9316af3e574016f facebook logo black png facebook logo 400 400

um baner 500